RnB Friday Rap Battle! Stav vs Matty

Who's got the RnB Skillz?

;